Στο Taxisnet το πρόστιμο των 150 ευρώ για το ΚΤΕΟ – Η διαδικασία

Στο Taxisnet θα αναρτηθούν αυτόματα το εφάπαξ πρόστιμο των 150 ευρώ για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν πέρασαν από ΚΤΕΟ τα ΙΧ τους και τις μοτοσυκλέτες τους σύμφωνα με κοινή απόφαση που είχε εκδόσει το προηγούμενο διάστημα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και ο υφυπουργός Υποδομών κ. Παναγιώτης Σγουρίδης.

Για όσους δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ γίνονται ήδη διασταυρώσεις των στοιχείων του υπουργείου Μεταφορών και η λίστα θα είναι έτοιμη τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.

Η διαδικασία που ορίζει η σχετική απόφαση:

Σύμφωνα με την απόφαση, χρόνος επιβολής του προστίμου είναι η επομένη ημέρα της συμπλήρωσης του εκπροθέσμου, ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας της διασταύρωσης και της έκδοσης της πράξης. Μάλιστα, το πρόστιμο οφείλεται ακόμη και αν μέχρι τη βεβαίωση του στη φορολογική διοίκηση έχει διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος στα οχήματα.

Ο εντοπισμός των ιδιοκτητών οχημάτων θα γίνει ηλεκτρονικά από το υπουργείο Υποδομών μετά την επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στις εξής βάσεις δεδομένων:

* Το αρχείο των οχημάτων για τα οποία επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας το οποίο τηρείται στο υπουργείο Οικονομικών.

* Το αρχείο των οχημάτων τα οποία είναι δηλωμένα ως κλεμμένα σε αστυνομικές αρχές της χώρας και τηρείται στο υπουργείο Υποδομών.

* Το αρχείο των οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία και τηρείται στο υπουργείο Υποδομών.

* Το αρχείο των ΕΙΧ και των μοτοσικλετών που βρίσκονται σε ακινησία και τηρείται στο υπουργείου Οικονομικών.

* Το αρχείο δελτίων περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων που τηρείται στο υπουργείο Υποδομών.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης, από την επεξεργασία των στοιχείων παράγεται ηλεκτρονικό αρχείο που κατ’ ελάχιστον περιέχει για κάθε όχημα, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και ΑΦΜ του ιδιοκτήτη (και συνιδιοκτητών εφόσον υπάρχουν), αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πλαισίου, ημερομηνίες περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχήματος, καθώς και χρόνο επιβολής του προστίμου.

Εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου λόγω μη συμπερίληψης τους (μη πρόσκλησής τους) στα εκδοθέντα για τις οικείες συγκοινωνιακές περιοχές προγράμματα πρόσκλησης και δύνανται να εντοπιστούν μαζικά με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο την τιμή πεδίου, η οποία ανήκει σε προκαθορισμένη λίστα τιμών. Τα συγκεκριμένα οχήματα θα εντοπιστούν από εσωτερική έρευνα των υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών.

Από το συγκεκριμένο αρχείο θα εξαιρεθούν τα οχήματα για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου λόγω εξαίρεσης ή παράτασης λόγω απόφασης της αρμόδιας συγκοινωνιακής περιοχής.

Το ηλεκτρονικό αρχείο ιδιοκτητών οχημάτων που θα κληθούν να πληρώσουν το πρόστιμο θα αποστέλλεται εσωτερικά στο υπουργείο Υποδομών τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο. Η πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης αναμένεται να γίνει έως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2016 και η δεύτερη φορά έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016.

Επιβολή προστίμου

Στη συνέχεια, το υπουργείο Υποδομών θα εκδώσει συγκεντρωτική πράξη επιβολής προστίμου για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που εντοπίζονται εκπρόθεσμοι για έλεγχο ΚΤΕΟ, στην οποία θα αναφέρεται το ύψος του προστίμου και ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου (ΚΑΕ) στον οποίο θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται το πρόστιμο.

Ακολούθως, η πράξη θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Οικονομικών και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό των υπόχρεων στο TaxisNet στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση». Παράλληλα, με επιστολή θα γνωρίζει στους ιδιοκτήτες των οχημάτων την επιβολή του προστίμου και θα τους καλεί να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός 20 εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής.

Η επιστολή αποστέλλεται ταχυδρομικά ή e-mail στην τελευταία δηλωθείσα στη φορολογική διοίκηση διεύθυνση των ιδιοκτητών των οχημάτων και θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί με την παρέλευση 30 ημερών από την αποστολή της.

Με την πάροδο των συγκεκριμένων προθεσμιών, το υπουργείο Υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις προβληθείσες αντιρρήσεις, εάν απαιτείται, θα τροποποιήσει την πράξη επιβολής προστίμου και θα αποστείλει στη φορολογική διοίκηση ηλεκτρονικά χρηματικό κατάλογο.

Επίσης, θα δημιουργεί δεύτερο ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των ιδιοκτητών οχημάτων που προέβαλαν αντιρρήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές, τροποποιημένο ως προς τη διαγραφή των στοιχείων των ιδιοκτητών οχημάτων, των οποίων οι προβληθείσες αντιρρήσεις θα γίνονται δεκτές, προκειμένου να βεβαιωθούν οι σχετικές οφειλές κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Μετά την καταχώριση στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης των εν λόγω προστίμων και στην περίπτωση που προκύψει έκπτωση εσόδου, το υπουργείο Υποδομών συντάσσει Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης.

Αντιρρήσεις

Στους ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την επιβολή του προστίμου των 150 ευρώ παρέχεται η δυνατότητα προβολής αντιρρήσεων.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται από τους πολίτες στην αρμόδια κατά τα επόμενα υπηρεσία, κάνοντας χρήση ειδικού εντύπου υποβολής αντιρρήσεων, συνοδευόμενου με τα τυχόν κατάλληλα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία.

Η αρμόδια υπηρεσία εντός 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή των αντιρρήσεων εξετάζει τη βασιμότητά τους και αποστέλλει στο υπουργείο Υποδομών μέσω fax και ακολούθως πρωτότυπα το αιτιολογημένο αποτέλεσμα της εξέτασης βασιμότητας των αντιρρήσεων.

Η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αντιρρήσεων είναι:

* Η αρμόδια ΔΟΥ (το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους), σε περίπτωση που το όχημα που εντοπίζεται εκπρόθεσμο σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο είχε τεθεί προ του χρόνου επιβολής του προστίμου σε ακινησία.

* Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως π.χ. στην περίπτωση οχήματος του οποίου είτε έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας – αλλαγή κατόχου, απόσυρση οχήματος, μη οριστική διαγραφή οχήματος κ.ο.κ.

* Σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων λόγω βεβαίωσης προστίμου για όχημα με αναγραφή λανθασμένων στοιχείων στο δελτίο τεχνικού ρλέγχου, ο πολίτης απευθύνεται στο ΚΤΕΟ.

Το ΚΤΕΟ κάνει την απαιτούμενη διόρθωση δεδομένων του δελτίου, εκτυπώνει το διορθωμένο, το χορηγεί στον πολίτη και αποστέλλει άμεσα το αρχείο στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου Υποδομών, ενημερώνοντας παράλληλα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ίδιο υπουργείο.

Το υπουργείο Υποδομών ακολούθως ελέγχει την αποκατάσταση της ορθότητας των δεδομένων του δελτίου στο μηχανογραφικό σύστημα και διαγράφει τα στοιχεία του απαλλαχθέντος πολίτη από το αρχικό αρχείο.

 

Πηγή : dikaiologitika.gr

Recent Posts
Επικοινωνία

Στείλτε μας οποιαδήποτε απορία σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.